Despre noi
Prezentare Instituţie
Conducere
Organigrama
Regulament de Organizare și Funcţionare
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice
Cariere
Informaţii de interes public
Informaţii publice
Documente de interes public
Buletine informative
Proiecte de acte normative
Surse de finanţare (buget, bilanţ)
Declaraţii de avere și interese
Conferinţe și comunicate de presă
Târguri, expoziţii
Activităţi și servicii agricole
Buletine de avertizare
Agricultura judeţului Dolj
Recomandări pentru exploatare terenuri
Legea 17/2014
Vânzare - cumpărare terenuri agricole
Date de contact
Contact
Prezentare Direcţia Agricolă Dolj
Directia Agricola Dolj Misiunea D.A. Dolj este de a promova si implementa politicile agricole comunitare si nationale conform intereselor nationale prin aplicarea Programului de Guvernare, respectiv a strategiilor si politicilor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectarea Constitutiei si a Legilor tarii pentru dezvoltarea durabila a comunitatilor locale din mediul rural.
  • Direcţia pentru Agricultură Dolj este serviciu public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, de aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.
  • Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Dolj este reglementată de prevederile Hotărârii Guvernului nr.860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, Legii nr.157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ale Hotărârii de Guvern nr.30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Direcţia pentru Agricultură Dolj este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv. Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Dolj este ordonator secundar de credite şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Structura organizatorică cadru a Direcţiei pentru Agricultură Dolj este cea aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.2001/2010 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a Direcţiei pentru Agricultură Dolj.
  • Direcţia pentru Agricultură are în structura sa un serviciu şi compartimente subordonate directorului executiv.
  • Compartimentele funcţionale din structura Direcţiei pentru Agricultură Dolj sunt coordonate tehnic de direcţiile generale şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Relaţiile ierarhice şi coordonarea compartimentelor, precum şi relaţiile funcţionale şi de colaborare din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Dolj se realizează potrivit structurii organizatorice aprobate.
  • În subordinea Direcţiei pentru Agricultură Dolj funcţionează oficiul de studii pedologice şi agrochimice – unitate cu personalitate juridică, finanţata integral din venituri proprii, al cărei buget se aprobă de conducătorul acesteia, cu acordul directorului executiv, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

Directia Agricola Dolj